16. století

1522
Tento rok potvrdil opat JAKUB hlavňovskému sousedu MATĚJCOVI jeho dřívější koupi rybníčků pod lesy mezi Hlavňovem a Suchodolem (patřily k popluží Babího dvora), když mu původní prodejní list shořel a navíc mu přidal 4 záhony vedle těchto rybníčků, aby zde vymýtil les.

 

1546
Tento rok odprodal opat MATĚJ svému poddanému MATĚJCOVI z Hlavňova tzv. „zádvoří“ („zádvoří naše pod poplužím naším a nade vsí Hlavňovem“), patřící k některému z klášterních dvorů, snad k bývalému Babímu dvoru. Jednalo se o kus pole ležící na svahu lesa, napravo vedle pěšiny z Police do Hlavňova, na tzv. „Malém Klučku“, sousedící s příslušenstvím suchodolské rychty.

Byl to týž Matějec, kterému, když mu původní prodejní list shořel, potvrdil opat JAKUB roku 1522 dřívější koupi rybníčků pod lesy mezi Hlavňovem a Suchodolem (patřily k popluží Babího dvora), a navíc mu přidal 4 záhony vedle těchto rybníčků, aby zde vymýtil les.

 

1547
Tento rok prodal opat MATĚJ dvěma hlavňovským sousedům část lesa, zvaného KLUČEK, aby zde vzdělali pole a postavili si zde své příbytky.

Prodejní smlouva zní takto:

…„prodali jsme Wondrovi HORÁKOVI z Hlavňova kus Klučka lesu vyměřeného, který leží pod poplužím naším a Hlavňovem proti Matějcovu kusu [tj. zádvoří] k vzdělání zahrady a vystavení na ní, počnúc od branky Hlavňovské obce po tu cestu, která k Polici jde nahoru, pod vrch a cestu, pokudž jemu vymezeno a ukázáno, za 15 kop míšeňských. Platiti má on i budúcí jeho z té zahrady 6 grošů míš. Roboty ženné jeden den a ovsa hrabati den, na lov s jinými sousedy choditi a pořádky sousedské podle jiných činiti. Téhož léta dopuštěno Janovi PUŠKOVI, že jest sobě také na kusu téhož Klučku potud, pokudž mu vymezeno a ukázáno, k vzdělání zahrady a vystavení téhož Ondřeje Horáka za 9 kop míš.“

Vůbec poprvé je v této smlouvě zaznamenáno místní jméno zalesněného vrchu KLUČEK (nad Policí a nad  Hlavňovem). Název pochází ze staročeského slovesa „klučiti“ (mýtiti) a říkalo se tak holým kopcům, na nichž po vykácení stromů zbyl „kluk“, tj. nezkopaný pozemek s pletivem kořenů.