Vesnice Hlavňov leží bezprostředně pod Broumovskými stěnami, patří tedy k důležitým východiskům pro výlety na Broumovsku.

Od 30. října do 18. listopadu bude pro hlavňovské občany a vlastníky rekreačních objektů přistaven na obvyklých místech velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu rostlinného původu.

Kontejner na zeleň

publikováno

Vážení občané, oznamujeme, že ve dnech 30. října - 18. listopadu 2020 bude pro hlavňovské občany a vlastníky rekreačních objektů přistaven na obvyklých místech velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu rostlinného původu.

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, vyřazených elektrozařízení, stavebního odpadu ani odpadu od podnikatelů!

Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad na zem vedle něj!

Provoz sběrného dvora a městské kompostárny

publikováno

Ve středu 28. října 2020, bude z důvodu státního svátku zavřený odpadový sběrný dvůr a městská kompostárna.
Děkujeme za pochopení.

Radnice informuje - říjen

publikováno

Vážení občané,
upozorňujeme, že na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření, vydaném v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, došlo k dalšímu OMEZENÍ ŽIVOTA VE STÁTĚ.

 Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
9. cest za účelem vycestování z České republiky,
10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
11. cest zpět do místa svého bydliště;

II. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

·         členů domácnosti,

·         zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

·         osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

·         osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

·         dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

III. omezuje

právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Žádáme Vás o respektování a dodržování těchto opatření, vyzýváme k vzájemnému respektu a ohleduplnosti. Nedodržování těchto opatření nyní skutečně nelze považovat za hrdinství! Věřím, že během příštího týdne pocítíme první náznaky zpomalování šíření nákazy, což by nám mohlo nalít do žil potřebný optimismus, a mohlo by znamenat naději stran blížícího se postupného uvolňování omezujících opatření.
Buďme rozumní a já věřím, že to zvládneme!
Jirka Škop, místostarosta

 

Upozorňujeme také na omezení některých služeb ve městě, více naleznete na tomto odkazu.

TURISTIKA, ZAJÍMAVOSTI

TRADIČNÍ AKCE